Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2019

Santigold
0584 c4a8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaadrift adrift
Santigold
6587 a7c5 500
Santigold
3834 0594 500
Reposted fromsavatage savatage viakrajes1993 krajes1993
Santigold
3544 78e8 500
This coffee is served with a cloud of "cotton candy", the coffee vapor rises to dissolve the "cotton candy" and the cloud begins to rain with sugar over the coffee. Coffee "mellow" in Shanghai, China.
Reposted fromLogHiMa LogHiMa viacoffee coffee

March 24 2019

Santigold
4842 b883
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrajes1993 krajes1993
Santigold
Santigold
Santigold

March 07 2019

Santigold
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viakrajes1993 krajes1993
Santigold
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viaLaColie LaColie
Santigold
7884 4ad1 500
Reposted fromonlyman onlyman viaLaColie LaColie

March 04 2019

Santigold
9793 2b08 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viakrajes1993 krajes1993

February 27 2019

Santigold
Santigold
Santigold
Santigold
Santigold
5197 1392
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrajes1993 krajes1993

February 03 2019

Santigold
Santigold

January 06 2019

Santigold
8012 22c2
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl